Åpenhetsloven

Oslo-filharmonien tar menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold på alvor. Vi samhandler primært med svært spesialiserte aktører. Dette kan være artister som enten er selvstendig næringsdrivende eller representert av agenturer som jobber for dem, eller det kan være eksempelvis instrumentforhandlere, reparatører eller noteforlag. Felles for disse er at de jobber for seg selv eller i små bedrifter som er oversiktlige for oss.

En viktig del av vår virksomhet er turneer i utlandet. Disse planlegges i samarbeid med utenlandske agenturer, som igjen har underleverandører. Vi jobber med aktsomhetsvurdering og vil få inn i våre kontrakter at vi forventer at vår turnévirksomhet ikke skal forårsake menneskerettighetsbrudd eller uanstendige arbeidsforhold.

Dersom du har spørsmål om åpenhetsloven eller andre relaterte henvendelser kan du alltid sende en e-post til post@ofo.no

Åpenhetsloven § 5. Plikt til å redegjøre for aktsomhetsvurderinger

Virksomhetene skal offentliggjøre en redegjørelse for aktsomhetsvurderingene etter § 4. Redegjørelsen skal minst inneholde

a. en generell beskrivelse av virksomhetens organisering, driftsområde, retningslinjer og rutiner for å håndtere faktiske og potensielle negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold

b. opplysninger om faktiske negative konsekvenser og vesentlig risiko for negative konsekvenser som virksomheten har avdekket gjennom sine aktsomhetsvurderinger

c. opplysninger om tiltak som virksomheten har iverksatt eller planlegger å iverksette for å stanse faktiske negative konsekvenser eller begrense vesentlig risiko for negative konsekvenser, og resultatet eller forventede resultater av disse tiltakene.

Redegjørelse

a. Oslo-filharmonien er en stiftelse.
Daglig leder er Camilla Klevan
Styrets leder er Kristin Skogen Lund

Oslo-filharmonien er et internasjonalt anerkjent symfoniorkester med over 100 musikere og en over 100 år lang historie.

Oslo-filharmonien spiller årlig ca. 60-70 konserter i Oslo, hovedsakelig i Oslo Konserthus, men også på en rekke andre andre arenaer i byen. Orkestret spiller musikk innenfor et bredt repertoar, ofte med internasjonalt kjente solister og dirigenter, og drar også på turneer i inn- og utland. Oslo-filharmonien har 108 fast ansatte musikere og en administrasjon på 25. Klaus Mäkelä har vært orkesterets sjefdirigent siden 2020.

Retningslinjer og rutiner

Våren 2023 har vi gjennomgått alle våre utenlandske leverandører og totaliteten viser at risikoen for at vår virksomhet med disse aktørene skal forårsake menneskerettighetsbrudd eller uanstendige arbeidsforhold anses som lav. Våre retningslinjer og rutiner bygger på dette premisset, men tar inn en årlig gjennomgang som skal avdekke om feltet eller vår kontekst har endret seg det siste året.

  • Oslo-filharmonien skal ikke inngå økonomiske forpliktelser til utenlandske leverandører hvis det er grunn til å mistenke at dette vil medvirke til negative konsekvenser for menneskerettigheter eller uanstendige arbeidsforhold.

  • Ansatte som oppretter nye avtaler med utenlandske leverandører skal vurdere om den enkelte leverandør tilhører et felt eller en bransje hvor det er kjent at uanstendige arbeidsforhold eller menneskerettighetsbrudd forekommer. Dersom leverandøren tilhører et slikt felt, må en grundig vurdering av vedkommende leverandør gjennomføres før avtalen inngås.

  • Ved inngåelse av avtaler med aktører som har underleverandører utenfor vår kontroll skal kontrakten vise at vi forventer at vår virksomhet ikke skal forårsake menneskerettighetsbrudd eller uanstendige arbeidsforhold i noen ledd.

  • Ansatte som på arbeid for OF i Oslo eller på turné observerer noe de oppfatter som reelle eller potensielle uanstendige arbeidsforhold eller menneskerettighetsbrudd utløst av vår virksomhet skal umiddelbart registrere dette inn i HMS-avvikssystemet. Avviket kategoriseres som “Øvrige feil/mangler” og gis en så nøyaktig beskrivelse som mulig. Avviket skal følges opp av organisasjonssjef.

  • Ledergruppen skal gjøre en årlig gjennomgang av alle utenlandske leverandører for å avdekke om bildet av vår virksomhet i vår kontekst har endret seg

Retningslinjene er tatt inn i Oslo-filharmoniens personalhåndbok.

b. Våre aktsomhetsvurderinger har ikke avdekket negative konsekvenser eller vesentlig risiko for dette.

Aktørene Oslo-filharmonien primært samhandler med, både nasjonalt og internasjonalt, er svært spesialiserte og høyt kvalifiserte på sine respektive fagfelt. Dette kan være artister som enten er selvstendig næringsdrivende eller representert av agenturer som jobber for dem, eller det kan være eksempelvis instrumentforhandlere, reparatører eller noteforlag. Felles for disse er at de jobber for seg selv eller i små bedrifter som er oversiktlige for oss.

En viktig del av vår virksomhet er turneer i utlandet. Disse planlegges i samarbeid med utenlandske agenturer, som igjen har underleverandører. Vi har ikke grunn til å tro at vår samhandling med noen av våre samarbeidspartnere forårsaker negative konsekvenser, men ser at dette er den delen av vår virksomhet som involverer en leverandørkjede vi selv ikke har full innsikt i. Vi har tatt inn kontrollpunkter i våre rutiner for å sikre oss mot uheldige konsekvenser på dette feltet.

Gjennomgangen av våre leverandører viser et omfang på 200-250 aktører i 2022 og 2023. Mer enn halvparten, ca 150 er artister og deres agenturer. Dirigenter, solister og utenlandske orkestermusikere. Dirigenter og solister forhandler egne honorarer. Utenlandske orkestermusikere lønnes etter samme tariffavtale som de norske.

Øvrige leverandører er i størrelsesorden på ca 100. I all hovedsak er de hjemmehørende i Europa og noen få i USA. Enkelte aktører, som hoteller og transportører viser hvor vi har vært på turné i perioden og gir ikke et typisk bilde av hvor våre leverandører er hjemmehørende. Landene utenfor Norge som huser flest av våre leverandører av tjenester og drift til kjernevirksomhet som instrumentreparatører, instrumentforhandlere, musikkforlag (noter) og plateselskaper er Tyskland, Storbritannia og Sverige.

c. Slik vår virksomhet er i dag, anser vi vårt samlede utenlandssamarbeid som oversiktlig og begrenset til en liten sektor med svært høy kompetanse og tilhørende lønns- og prisnivå og vi anser risiko for negative konsekvenser i Åpenhetslovens mening som lav.

Oslo-filharmonien tar menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold på alvor og har satt i gang følgende tiltak:

Vi vil få inn i våre kontrakter med turnésamarbeidspartnere at vi forventer at vår turnévirksomhet ikke skal forårsake menneskerettighetsbrudd

Virksomhetens ledergruppe har satt inn i sitt årshjul at det i februar hvert år skal tas en gjennomgang av utenlandske samarbeidspartnere for å avdekke om vår drift eller vårt felt har endret seg slik at nye vurderinger må gjøres. Ansvarlig for dette er organisasjonssjef.