Min Hua Chiu

Obo Solo engelskhorn
Min Hua Chiu

(Foto: Rune Bendiksen)