Truls Gulbrandsen

Personal- og administrasjonsavdeling Personal- og administrasjonssjef
Personal- og administrasjonssjef, Truls Gulbrandsen

(Foto: Rune Bendiksen)